Γενικά Νέα

Κατά τις τρεις τελευταίες δεκαετίες, έχει σημειωθεί δραματική αύξηση του αριθμού των ατόμων με οπτική αναπηρία και πολλαπλές αναπηρίες, καθώς και των τυφλοκωφών. Οι ιδιαίτερες ανάγκες τους πρέπει να αξιολογηθούν και να αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο δικτύου καλά οργανωμένων υπηρεσιών και προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης, σε συνδυασμό με την προσαρμογή των πόρων που επενδύονται σε προγράμματα κατάρτισης για την ανάπτυξη δεξιοτήτων, κυρίως μέσω συνεργασιών. Εκτιμάται ότι τα δεδομένα που θα προέλθουν από το στάδιο εφαρμογής του ErISFaVIA (Early Intervention Services for Families with Children with Vision Impairment and Additional Disabilities), στο πλαίσιο του προγράμματος  Erasmus+, Key Action 2, θα ρίξουν φως σε τομείς αποτελεσματικών και ρεαλιστικών προγραμμάτων και υπηρεσιών πρώιμης παρέμβασης για παιδιά με οπτική αναπηρία και πολλαπλές αναπηρίες ή τυφλοκωφά.

 

Τα κύρια αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου ErISFaVIA είναι τα ακόλουθα:

 

  • Μια έκθεση ανασκόπησης της βιβλιογραφίας με έμφαση στα οικογενειοκεντρικά μοντέλα προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης και μια μελέτη αξιολόγησης των αναγκών των οικογενειών παιδιών με οπτική αναπηρία και πολλαπλές αναπηρίες ή τυφλοκωφά.
  • Εκπαιδευτικό υλικό για την εκπαίδευση όλων των συμμετεχόντων επαγγελματιών, το οποίο θα βασίζεται στην ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και στην εκτεταμένη εμπειρία των εταίρων που θα διεξάγουν τα εκπαιδευτικά σεμινάρια (π.χ. Mali Dom και Blindeninstitut München).
  • Ένας οδηγός με τις βέλτιστες πρακτικές σχετικά με μεθόδους για την υποστήριξη οικογενειών και παιδιών με οπτική αναπηρία και πολλαπλές αναπηρίες ή τυφλοκωφά κατά τη διάρκεια προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης. Αυτός ο οδηγός θα σχεδιαστεί και θα εφαρμοστεί στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ErISFaVIA.
  • Διάδοση μέσω του ιστότοπου του έργου, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, εκδηλώσεων, περιοδικών και  εφημερίδων, καθώς και μια έκθεση με προτάσεις και πολιτική οδηγιών που θα περιλαμβάνει προτάσεις και οδηγίες για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τα ενδιαφερόμενα μέρη.

 

Αναμένεται ότι όλα τα παραπάνω θα έχουν θετικό αντίκτυπο σε προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο σε όλους τους εμπλεκόμενους συνεργάτες και επαγγελματίες του έργου ErISFaVIA.