Η Αμυμώνη

 

  • Είναι σωματείο ειδικά αναγνωρισμένο ως φιλανθρωπικό (ΦΕΚ1651_11.12.2001) από την Περιφέρεια Αττικής (Ν.1111/72).

 

  • Έχει ειδική πιστοποίηση ως φορέας παροχής υπηρεσιών Κοινωνικής φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Ανανέωση πιστοποίησης ΦΕΚ2341_2020.06.16) από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

  • Εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης με βάση τις απαιτήσεις του πρότυπου ISO 9001 από το Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch, μέσα από το οποίο επιζητά συνεχή ποιοτική βελτίωση, τηρώντας παράλληλα όλο το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο λειτουργείας και διαχείρισης χρηματοδοτούμενων έργων.
    Η πολιτική μας για την ποιότητα