Γενικά ΝέαKick-off meeting στο πλαίσιο του «ErISFaVIA» Erasmus+ Project

Στις 28 και 29 Σεπτεμβρίου 2019 ολοκληρώθηκε με επιτυχία η πρώτη διακρατική συνάντηση μεταξύ των εταίρων του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ με τίτλο ErISFaVIA.  Το πρόγραμμα ErISFaVIA (Early Intervention Services for Families with Children with Vision Impairment and Additional Disabilities) εγκρίθηκε στο πλαίσιο του Erasmus+ Programme (Δράση ΚΑ2). Δέκα οργανισμοί αποτελούν το εταιρικό σχήμα του προγράμματος. Συγκεκριμένα, τρεις από αυτούς είναι πανεπιστήμια [Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (συντονιστής φορέας)/Ελλάδα, Πανεπιστήμιο Babes-Bolyai/Ρουμανία και το Πανεπιστήμιο Medeniyet/Τουρκία), δύο είναι σχολεία (Liceul Special pentru Deficienti de Vedere/Ρουμανία και «Άγιος Βαρνάβας» Ειδικό Σχολείο Τυφλών/Κύπρος). Οι υπόλοιποι πέντε είναι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί (Αμυμώνη/Ελλάδα, Συζωή/Ελλάδα, Ayse Nurtac Sozbir Gunebakan /Τουρκία, Blindenistitut Munchen/ Γερμανία και  Mali dom/Κροατία).

Οι κύριοι στόχοι του προγράμματος ErISFaVIA είναι:

  • ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη εμπλουτισμένου και επικαιροποιημένου επιμορφωτικού υλικού για επαγγελματίες που υλοποιούν προγράμματα έγκαιρης παρέμβασης,
  • η προώθηση συνεργασιών μεταξύ πανεπιστημίων, σχολείων, οργανισμών και συλλόγων γονέων που έχουν παιδιά με αναπηρία όρασης και πολλαπλές αναπηρίες,
  • η ανάδειξη καλών πρακτικών για την ανάπτυξη αποτελεσματικών υπηρεσιών έγκαιρης παρέμβασης για παιδιά με αναπηρία όρασης και πολλαπλές αναπηρίες.

Τα αποτελέσματα του προγράμματος ErISFaVIA αναμένεται να συμβάλλουν στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη αποτελεσματικών προγραμμάτων έγκαιρης παρέμβασης, στην ενδυνάμωση των επαγγελματιών καθώς και στην υποστήριξη των οικογενειών με παιδιά  με αναπηρία όρασης και πολλαπλές αναπηρίες. Επιπλέον, πολλά από τα παραδοτέα του ErISFaVIA  θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του προγράμματος ως «ανοιχτό εκπαιδευτικό υλικό». Με αυτόν τον τρόπο, το περιεχόμενό τους θα είναι προσβάσιμο σε επαγγελματίες και σε κάθε ενδιαφερόμενο, έτσι ώστε να μπορεί να αξιοποιηθεί για τη βελτίωση εκπαιδευτικών πολιτικών, πρακτικών και τεχνικών.

Kick-off meeting στο πλαίσιο του «ErISFaVIA» Erasmus+ Project

The project ErISFaVIA (Early Intervention Services for Families with Children with Vision Impairment and Additional Disabilities) was approved by the Erasmus+ Programme (Key Action 2). Ten organizations compose the consortium of this project. In specific three of them are universities [University of Thessaly (coordinating organization)/Greece, University Babes-Bolyai/Romania, and Istanbul Medeniyet University/Turkey], two are special schools for students with vision impairment (Liceul Special pentru Deficienti de Vedere/Romania and St. Barnabas School for the Blind/Cyprus), and five are non-profit non-governmental organizations for persons with multiple disabilities and vision impairment (Amimoni/Greece, Syzoi/Greece, Ayse Nurtac Sozbir Gunebakan/Turkey, Blindenistitut Munchen/Germany, Mali dom/Croatia). The consortium of the ErISFaVIA project consists of researchers and practitioners who combine knowledge and experience regarding early intervention and education for children with vision impairment and additional disabilities.

The main objectives of the ErISFaVIA project are the following:

  • to develop an enriched and updated training material for professionals who work in early intervention programs,
  • to promote the collaboration between universities, schools, institutions and associations of families who have children with vision impairment and additional disabilities, and
  • to highlight best practices and guidelines for the development of effective early intervention services for children with vision impairment and additional disabilities.

It is expected that the outcomes of this project will contribute to developing effective early intervention services, enhancing professionals’ skills and supporting families and children with vision impairment and additional disabilities. In addition, many of the tangible products of the ErISFaVIA project will be uploaded on the project’s portal as Open Educational Resources. In this way, professionals, stakeholders as well as policy makers will be able to have access and use them in order to improve their educational policies, practices, methods and techniques.

Kick-off meeting στο πλαίσιο του «ErISFaVIA» Erasmus+ Project