Το πρόγραμμα στον Ξενώνα “Πολίχνη” ξεκινάει κάθε Παρασκευή στις 15:00  και λήγει την Δευτέρα στις 7:00 (με δυνατότητα επιλογής στο χρόνο παραμονής από 24 ώρες).

Συμμετέχουν έως και πέντε (5) εκπαιδευόμενοι με κατάλληλο αριθμό εκπαιδευτών.

Η επιλογή των εκπαιδευόμενων κάθε εβδομάδας γίνεται βάσει των ιδιαίτερων αναγκών και ικανοτήτων τους, όπως η ηλικία, οι δεξιότητες επικοινωνίας και το επίπεδο λειτουργικότητας.

Στόχος είναι να διαμορφώνεται μία όσο το δυνατόν πιο ομοιογενής ομάδα και να πραγματοποιούνται δραστηριότητες που ανταποκρίνονται στις δυνατότητες όλων των εκπαιδευομένων.

Κάθε συμμετέχοντας ακολουθεί εξατομικευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης στις Δεξιότητες Καθημερινής Διαβίωσης το οποίο διαμορφώνεται βάσει των ιδιαίτερων αναγκών, δυσκολιών και δυνατοτήτων του στους επιμέρους τομείς δεξιοτήτων: κινητικότητα, συμπεριφορά, επικοινωνία, γνωστικές ικανότητες.

Για την επίτευξη των συμφωνημένων στόχων χρησιμοποιούνται ανά περίπτωση μέθοδοι και προσεγγίσεις που ενισχύουν αυτές τις ικανότητες, όπως:

  • εναλλακτικές μορφές επικοινωνίας
  • σύστημα γραφής Braille
  • εκπαίδευση στην κινητικότητα και τον προσανατολισμό, προσαρμοσμένη στις εξατομικευμένες ανάγκες του κάθε εκπαιδευόμενου.
Πολίχνη 2
IMG_6844