Η ιστοσελίδα www.amimoni.gr είναι ο διαδικτυακός τόπος του Πανελληνίου Συλλόγου Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Προβλήματα Όρασης και Πρόσθετες Αναπηρίες – Η Αμυμώνη (εφεξής «Η Αμυμώνη»). Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας διέπεται από τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου της και των επιμέρους σελίδων της.

  1. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Κάθε χρήστης που εισέρχεται, πλοηγείται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας τεκμαίρεται ότι έχει λάβει γνώση των όρων χρήσης και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. Εάν κάποιος χρήστης δε συμφωνεί με τους παρόντες όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από τη χρήση της ιστοσελίδας.

Η «Αμυμώνη» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης, χωρίς προειδοποίηση, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες για οποιαδήποτε μεταβολή. Ο χρήστης θα πρέπει περιοδικά να ελέγχει τους Όρους Χρήσης, ώστε να ενημερώνεται για το περιεχόμενό τους και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ενημέρωσή του αυτή.

Τυχόν ακυρότητα κάποιων όρων του παρόντος δεν επιφέρει την ακυρότητα των υπολοίπων. Η μη ενάσκηση από τη «Αμυμώνη» των εκ των παρόντων όρων δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματά της αυτά.

  1. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η «Αμυμώνη» μέσω της παρούσας ιστοσελίδας παρέχει ενημέρωση σχετικά με τα προγράμματα, τις δράσεις, τις εκδηλώσεις, τις δομές της και το συνολικό φιλανθρωπικό της έργο.

Παρόλο που έχει καταβληθεί κάθε προσπάθεια, ώστε να διασφαλιστεί η ακρίβεια των πληροφοριών και η ασφαλής χρήση, η «Αμυμώνη» και οι δικαιοπάροχοι, οι δημιουργοί, οι συντάκτες και οι συντελεστές δεν φέρουν ευθύνη για λάθη ή παραλείψεις και δεν παρέχουν καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, αναφορικά με την ενημερότητα, πληρότητα ή ακρίβεια των περιεχομένων της ιστοσελίδας. Η «Αμυμώνη» δεν εγγυάται την τεχνική αρτιότητα, διαθεσιμότητα, ακεραιότητα ή ασφάλεια της ιστοσελίδας, της χρήσης της ή της πρόσβασης σε αυτήν. Οι χρήστες καλούνται και αναμένεται, με ευθύνη τους, να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας της ασφαλείας και ακεραιότητας των συστημάτων τους.

Η «Αμυμώνη»  δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.λ.π.) από χρήστες της ιστοσελίδας ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή χρήση της παρούσας, ακόμα και αν η «Αμυμώνη» έχει ενημερωθεί σχετικά.

  1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων των εικόνων, των γραφικών απεικονίσεων, του λογισμικού, των φωτογραφιών, των σχεδίων, των κειμένων, των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της «Αμυμώνης» και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου.

Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της «Αμυμώνης» ή οποιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων. Οι χρήστες δικαιούνται ν’ αναδημοσιεύουν στο διαδίκτυο άρθρα, ανακοινώσεις, εκδηλώσεις κλπ, υπό την προϋπόθεση ότι η αναδημοσίευση γίνεται για σκοπούς ενημέρωσης και ότι το περιεχόμενο που αναδημοσιεύεται συνοδεύεται απαραιτήτως από ενεργό υπερσύνδεσμο προέλευσης και αναφορά της πηγής.

  1. ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ

Οι χρήστες της ιστοσελίδας δηλώνουν υπεύθυνα ότι δεν θα χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα για αποστολή, δημοσίευση, μετάδοση ή διάθεση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, απειλητικό, προσβλητικό, συκοφαντικό, άσεμνο, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, εκφράζει φυλετικές ή άλλες διακρίσεις, παραβιάζει ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή την παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών και εν γένει παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στην «Αμυμώνη», από την κατά τα ανωτέρω κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον χρήστη, αποκλειστική ευθύνη φέρει ο χρήστης.

  1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών “Alpha e-Commerce” της Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (SecureSocketsLayer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

  1. ΔΩΡΕΕΣ

Όλες οι δωρεές που καταβάλλονται στην «Αμυμώνη» διατίθενται αποκλειστικά για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων των τεσσάρων δομών που λειτουργεί καθώς και για την υλοποίηση δράσεων σύμφωνα με τους σκοπούς της.Οι δωρεές προς την «Αμυμώνη» είναι ανέκκλητες και δεν επιστρέφονται. Επιστροφή χρημάτων είναι δυνατή κατ’ εξαίρεση και μόνο για την περίπτωση κατά την οποία ο δωρητής συμπλήρωσε εσφαλμένα το ποσό της δωρεάς. Σε αυτήν την περίπτωση, ο δωρητής θα πρέπει να υποβάλει, εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την πραγματοποίηση της δωρεάς, σχετικό αίτημα επιστροφής χρημάτων στην «Αμυμώνη», αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση info@amimoni.gr όπου θα αναγράφεται το πραγματικό ποσό της δωρεάς που θέλει να κάνει.

Η επιστροφή του υπερβάλλοντος ποσού θα γίνεται από την «Αμυμώνη» μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών “Alpha e-Commerce” της τράπεζας Alpha Bank εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος επιστροφής χρημάτων.

  1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων όρων χρήσης αποτελεί η προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της ιστοσελίδας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στη σχετική ενότητα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Η «Αμυμώνη» έχει εξασφαλίσει ένα υψηλό επίπεδο προστασίας, που ανταποκρίνεται στις επιταγές της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) και τον Ν. 4624/2019, τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

  1. ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ

Η παρούσα ιστοσελίδα ενδέχεται να παραπέμπει μέσω υπερσυνδέσμων («hyperlinks») σε άλλους ιστότοπους, οι οποίοι ανήκουν σε τρίτα μέρη και ως εκ τούτου δε βρίσκονται υπό τη διαχείριση της «Αμυμώνης» και δεν υφίσταται δυνατότητα παρέμβασης εκ μέρους της στο περιεχόμενο αυτών. Οι πάροχοι των εξωτερικών αυτών ιστότοπων φέρουν την πλήρη αστική και ποινική ευθύνη για την ασφάλεια και την εγκυρότητα του περιεχομένου και των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτούς.

Η Αμυμώνη δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους και ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενο, την ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών, ούτε για την ποιότητα και τις ιδιότητες των προϊόντων ή υπηρεσιών, που διατίθενται από τους ιστότοπους τρίτων. Η σύνδεση των χρηστών στους εξωτερικούς αυτούς ιστότοπους γίνεται με δική τους ευθύνη και σε κάθε περίπτωση, οι χρήστες οφείλουν να απευθύνονται απευθείας στους παρόχους των ιστοτόπων αυτών για οτιδήποτε τυχόν προκύψει από την επίσκεψη και χρήση τους.

  1. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι παρόντες όροι χρήσης διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο και οποιαδήποτε διαφορά προκύψει θα επιλύεται μέσω διαπραγματεύσεων με καλή πίστη. Σε περίπτωση αποτυχίας επίλυσης της διαφοράς αποκλειστικά αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

  1. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για οποιαδήποτε πληροφορία οι χρήστες μπορούν να απευθύνονται στο info@amimoni.gr

Τελευταία αναθεώρηση: 1/4/2023