Τα Νέα της Αμυμώνης

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.733/19-11-2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 5 ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΔΗΦ «ΙΡΙΣ»,
ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.
758Α/28-11-2018 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

της πράξης με τίτλο : «Κέντρο Διημέρευσης/ Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία – Μικτό Κέντρο Διημέρευσης για άτομα με πολλαπλές αναπηρίες «ΙΡΙΣ», του Πανελλήνιου Συλλόγου Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων ατόμων με προβλήματα όρασης και πρόσθετες αναπηρίες «Η ΑΜΥΜΩΝΗ»»

Για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων, στον πίνακα δεν εμφανίζονται τα ονοματεπώνυμα των αιτούντων. Αντί αυτών εμφανίζονται οι αριθμοί πρωτοκόλλησης της αίτησης που έχουν δοθεί στους αιτούντες από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων ατόμων με προβλήματα όρασης και πρόσθετες αναπηρίες «Η ΑΜΥΜΩΝΗ».

ΑΡ.ΠΡΩΤ.:    797Α/9-12-2018

 

Α/Α

ΑΡ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

1.

54/28-11-2018

30

2. 55/28-11-2018

38

3.

56/3-12-2018 30
4. 57/4-12-2018

30

5. 58/4-12-2017

30

 

 9/12/2018 

Η επιτροπή αξιολόγησης