Γενικά Νέα

Στις 3 και 4 Οκτωβρίου 2019, η Αμυμώνη συμμετείχε στο Διεθνές Συνέδριο Staff Matters! Disability Workforce of Tomorrow στο Ελσίνκι.

Με το ζήτημα της πρόσληψης και διατήρησης του προσωπικού κοινωνικής μέριμνας και υποστήριξης να γίνεται όλο και πιο πιεστικό ζήτημα σε ολόκληρη την Ευρώπη, το EASPD, το Ίδρυμα Υπηρεσιών για Άτομα με Πνευματική Αναπηρία (KVPS) και οι συνεργάτες τους φιλοξένησαν τη διεθνή διάσκεψη: «Το Προσωπικό είναι σημαντικό! Οι εργαζόμενοι στο χώρο της αναπηρίας του Αύριο» στις 3-4 Οκτωβρίου 2019. Μαζί με περισσότερους από 300 συμμετέχοντες στο Ελσίνκι, το Συνέδριο διερεύνησε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε τις συνθήκες για προσωπικό ικανό να καλύψει τις πολύπλευρες ανάγκες των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους.

Το προσωπικό που εργάζεται  στις υπηρεσίες της κοινωνικής μέριμνας και υποστήριξης  αποτελεί ανεκτίμητο κεφάλαιο για τις κοινωνίες μας και πρέπει να αναγνωριστεί η σημασία του και να επενδύσουμε σε αυτό. Παρέχει υποστήριξη υψηλής ποιότητας και μπορεί να διασφαλίσει  στα  άτομα με αναπηρία τη δυνατότητα να απολαμβάνουν τα ανθρώπινα δικαιώματά τους και να αξιοποιούν πλήρως τις δυνατότητές τους.

Οι υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας και υποστήριξης κατέχουν το κλειδί για τη δημιουργία μιας Ευρώπης  πιο κοινωνικής, ευημερούσας  και χωρίς αποκλεισμούς. Η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας από καλά εκπαιδευμένο προσωπικό μπορεί να επιτρέψει στα άτομα με αναπηρία να απολαμβάνουν ισότιμα τα ανθρώπινα δικαιώματά τους και να διευκολύνει την κοινωνική ένταξη τους.

Το μήνυμα είναι σαφές: Η εργασία στον χώρο της κοινωνικής πρόνοιας μπορεί να προσφέρει μια πολύ ικανοποιητική και ουσιαστική σταδιοδρομία με πολλές ευκαιρίες για προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη. Για να εξασφαλιστεί το κατάλληλο προσωπικό που θα είναι ικανό να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των κοινωνιών μας, πρέπει να γίνουν περισσότερες ενέργειες για την πλήρη αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρει ο κοινωνικός τομέας.

Είναι σημαντικό οι υπηρεσίες κοινωνικής πρόληψης και υποστήριξης να έχουν πρόσβαση σε επαρκείς πόρους που θα τους επιτρέψουν να ανταποκριθούν στις ανάγκες τόσο των ωφελούμενων όσο και του προσωπικού. Ο κ. James Crowe, Πρόεδρος του EASPD, επανέλαβε τη σημασία της επένδυσης στις κοινωνικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες και τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η ΕΕ σε αυτό. Μιλώντας στο Συνέδριο, υποστήριξε ότι «η υποεπένδυση που χαρακτηρίζει σήμερα τον τομέα  έχει υπονομεύσει την ικανότητα των κοινωνικών υπηρεσιών να παρέχουν στο προσωπικό τους την κατάλληλη κατάρτιση και υποστήριξη που χρειάζεται. Μέσω του επόμενου μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να προσφέρει ευκαιρίες για σημαντικές και αναγκαίες επενδύσεις στον τομέα, γεγονός που όχι μόνο θα συμβάλλει στη δημιουργία περισσότερο ισότιμων και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνιών, αλλά μπορεί επίσης να δημιουργήσει έναν ισχυρό τομέα σε επίπεδο δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας της ΕΕ και να προσφέρει σημαντική απασχόληση σε ακόμη περισσότερους ανθρώπους».

Ο κ. Crowe συνέχισε λέγοντας ότι το προσωπικό είναι το σημαντικότερο κεφάλαιο για τις Υπηρεσίες μας και είναι οι βασικοί εκτελεστές της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (UN CRPD). Η μελλοντική Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αναπηρία πρέπει να αναγνωρίσει τη σημασία του προσωπικού υποστήριξης και του ρόλου που διαδραματίζει ώστε τα άτομα με αναπηρία να διασφαλίζουν τα θεμελιώδη δικαιώματα  τους και την πρόσβαση στις παρεχόμενες ποιοτικές υπηρεσίες και να συμμετέχουν πλήρως στις κοινότητές τους.

Η Kirsi Konola, Αντιπρόεδρος του EASPD, τόνισε τη σημασία του τομέα για την επίτευξη μιας οικονομίας ευημερίας. Προσθέτοντας στις παρατηρήσεις του κ. Crowe, τόνισε: «Μόνο παρέχοντας υψηλής ποιότητας κοινωνικές υπηρεσίες, με ένα ισχυρό και καλά εκπαιδευμένο προσωπικό, μπορεί να γίνει πραγματικότητα μια οικονομία ευημερίας».

Η Πρόεδρος του ΔΣ κ. Παρασκευή Μπέλλου, η κ. Αγάπη Παπαδάκη και η κ. Βίκυ Κρόκου παρακολούθησαν το πλήρες πρόγραμμα του Συνεδρίου και συμμετείχαν ενεργά στα εργαστήρια για την προώθηση της καινοτομίας και την αναβάθμιση των υπηρεσιών Κοινωνικής Πρόνοιας, που έλαβαν χώρα στο πλαίσιο του Συνεδρίου.