Δράσεις & εκδηλώσειςΤα Νέα της Αμυμώνης

Στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (General Data Protection Regulation) πραγματοποιήθηκε ένας κύκλος δύο σεμιναρίων για τους εργαζόμενους του Συλλόγου Αμυμώνη, στις 28/3/2019 και 4/4/2019 από τις 11.00 π.μ. έως τις 15.30 μ.μ. από την εταιρεία GDPRTeam.

Η εκπαίδευση κάλυψε τα εξής θέματα:

  • Εισαγωγή στο δίκαιο των προσωπικών δεδομένων και τις θεμελιώδεις έννοιες και αρχές που το διέπουν
  • Βασικές υποχρεώσεις που πηγάζουν από τον Κανονισμό (GDPR)
  • Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο τομέα της υγείας
  • Προτάσεις για τεχνικά και οργανωτικά μέτρα υπό μορφή οδηγιών ώστε να είναι εύκολα εφαρμόσιμα από τους συμμετέχοντες,
  • Τα δικαιώματα των υποκειμένων και ο ρόλος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) στην οποία λογοδοτούμε.
  • Κίνδυνοι και κυρώσεις που επισύρει μια πιθανή παραβίαση
  • Διαδικασίες που ακολουθούνται σε αυτές τις περιπτώσεις.

Τέλος, έγινε μια παρουσίαση των παραδοτέων.
Οι περισσότερες παρουσιάσεις συνοδεύονταν και από χρήσιμες πρακτικές εφαρμογές.

Στα σεμινάρια συμμετείχαν όλοι οι εργαζόμενοι της Αμυμώνης, διοικητικοί υπάλληλοι, κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι όπως και οι εκπαιδευτές και οι θεραπευτές.

Ευχαριστούμε πολύ την ομάδα της εταιρείας GDPRTeam για όλη τη συνεργασία μας στην εναρμόνιση του Φορέα με το Νέο Κανονισμό.